Kide ohiak

» Patxi Goenaga

Ikertzailea/irakaslea

Euskaltzaindia / Real Academia de la lengua vasca / Académie de la langue basque

Plaza Barria, 15

48005 Bilbo

Euskal Herria / Basque Country

34 94 4158155

Liburuak

(forthcoming) Goenaga, Patxi. Euskal Gramatika: egiturak eta osagaiak (EGEO). Erein.
(2011) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal gramatika. Lehen urratsak VII. Perpaus jokatugabeak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(2005) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak VI. Mendeko perpausak-2. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1999) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak V. Mendeko perpausak I. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1994) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak IV. Juntagailuak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1990) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak III. Lokailuak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1987) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak II. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1987) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak I (Eranskina). Bilbo: Euskaltzaindia.
(1985) Goenaga, Patxi (askoren artean). Euskal Gramatika. Lehen urratsak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1978) Goenaga, Patxi. Gramatika bideetan. Donostia/San Sebastian: Erein.

Edizio lanak

(2008-2010) Salaburu Pello, Patxi Goenaga & Ibon Sarasola (eds.). Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG). Bilbo: UPV/EHU.
(2002)
Artiagoitia, Xabier, Patxi Goenaga & Joseba Andoni Lakarra (eds.). Erramu Boneta: Festscrift for Rudolf P.G. de Rijk. Bilbo: UPV/EHU.
(1986)
Goenaga, Patxi (eds.). Euskal sintaxiaren zenbait arazo. Bilbo: UPV/EHU.

Aldizkarietako artikuluak

(2000) Goenaga, Patxi. “Victoriano Huiziren Manual de Gramática Bascongada”. Euskera, 45. Bilbo: Euskaltzaindia. 199-209.
(2000) Goenaga, Patxi. “Euskaltzaindia eta euskararen arautzea”. RIEV, 45-1. 11-41.
(1995) Goenaga, Patxi. “Euskararen batasunaz eta duintasunaz”. Euskera, 40. Bilbo: Euskaltzaindia. 651-682.
(1985) Goenaga, Patxi. “Complementación y nominalización en euskara”. ASJU, 29-2. 493-570.
(1982) Goenaga, Patxi. “Euskal nominalizazioari buruz zenbait ohar: 'zail da', 'erraz da' predikatuen errejimena”. Euskera, 27. Bilbo: Euskaltzaindia. 623-637.
(1980) Goenaga, Patxi. “Perpaus konpletiboei buruz”. Euskera, 25. Bilbo: Euskaltzaindia. 581-596.

Liburuetako kapituluak

(2008) Goenaga, Patxi. “Euskal neurri sintagmen azterketa baterako: zenbat X, zenbat X-ago, zenbat X gehiago”. In Jean Haritschelhar-i Omenaldia. Iker 21. Bilbo: Euskaltzaindia. 211-240.
(2006) Goenaga, Patxi. “Behar-en lekua euskal hiztegian eta gramatikan”. In Beatriz Fernández & Itziar Laka (ed.) Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Bilbo: UPV/EHU. 397-416.
(2004) Goenaga, Patxi. “Fronteras que dividen y fronteras que separan. Una mirada a Europa desde el euskara”. In Joan A. Argenter & R. McKenna Brown (ed.) On the margins of nations: Endangered Languages and Linguistic Rights. Bath, England: The Foundation of Endangered Languages. 119-129.
(2003) Goenaga, Patxi. “-EN eta -KO atzizkiez berriro”. In Jesus Maria Makatzaga & Beñat Oihartzabal (ed.) Euskal Gramatikari eta Literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Gramatika gaiak Iker. Bilbo: Euskaltzaindia. 279-303.
(2003) Aldezabal, Izaskun & Patxi Goenaga. “Analyzing verb subcategorization aimed at its computational application”. In Inquiries into the lexicon-syntax relations in Basque. ASJUren gehigarriak. Bilbo: UPV/EHU. 95-126.
(2002) Goenaga, Patxi. “Euskal gramatikaren puntu batez: ahalaz eta ezinaz”. In Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga & Joseba Lakarra (ed.) Erramu Boneta: Festscrift for Rudolf P.G. de Rijk. ASJU 44. Bilbo: UPV/EHU. 261-275.
(1997) Goenaga, Patxi. “Subjunktiboaz eta aginteraz zenbait ohar: -en eta -ela atzizkien erabilera”. In Ricardo Badiola (ed.) Federico Krutwig-i omenaldia. Bilbo: Euskaltzaindia. 109-132.
(1991) Goenaga, Patxi. “Izen sintagmaren egituraz”. In Joseba A. Lakarra & Iñigo Ruiz Arzalluz (ed.) Memoriae L. Mitxelena Magistri Sacrum. ASJUren Gehigarriak 14. Bilbo: UPV/EHU. 847-865.
(1991) Goenaga, Patxi. “Orixeren gramatika lanez”. In Orixe-Mendeurrena (1888-1988). Donostia/San Sebastian: Eusko Jaurlaritza/Etor. 535-553.
(1990) Goenaga, Patxi. “BEZALA morfemaren inguruan sortzen diren zenbait egituraz”. In Miren, Azkarate, Elixabete Perez Gaztelu & Patri Urkizu (ed.) Patxi Altunari omenaldia. Mundaiz 5. Donostia/San Sebastian: Deustuko Unibertsitatea. 129-157.
(1990) Goenaga, Patxi. “Dialectos vascos y euskara común: el proceso de estandarización de la lengua vasca”. In Violeta Demonte (ed.) Estudios de Lingüística de España y México. México: UNAM-El Colegio de México. 489-509.
(1988) Goenaga, Patxi. “Baldintzazko perpausei buruzko zenbait ohar”. In Euskara Biltzarra-Congreso de la Lengua Vasca. Vitoria-Gasteiz: 141-149.
(1986) Goenaga, Patxi. “Konpletiboak, zehargalderak eta erlatiboak”. In Patxi Goenaga (ed.) Euskal sintaxiaren zenbait arazo. Bilbo: UPV/EHU. 155-189.
(1985) Goenaga, Patxi. “Nahi eta behar”. In Jose Luis Melena (ed.) Symbolae Ludovico Mitxelena oblatae. Bilbo: UPV/EHU. 943-953.

Ikerketa-proiektuak

Gramática vasca en red (HUM2007-29151-E/FILO) (Principal Investigators/Ikertzaile Nagusiak: Pello Salaburu, Patxi Goenaga & Ibon Sarasola)

Atzizki nominalizatzaileak euskaraz (UPV 033-HA179/93) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Patxi Goenaga)

Sintaxis comparativa del euskera: hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar) (FF2011-26906) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach (FFI2008-00240/FILO) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language (TSABL) (ANR07-CORP-033) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Ricardo Etxepare)

Gai espezifikoetako ikerketa-taldeak finkatzeko laguntzak (HM-2009-1-25) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Euskararen eta euskalkien sintaxia: aldakortasuna mikro- eta makro-parametroen bitartez (EHU 06/20) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Basdisyn in the Edisyn Project. Towards a network of European Dialect Syntax (HM-2006-1-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Graduondoko ikasleen zuzendaritza

Izaskun Aldezabal. 2004. Aditz-azpikategorizazioaren azterketa sintaxi partzialetik sintaxi osorako bidean (Doktore tesia) (UPV/EHU)

Itziar Aduriz. 2001. Analizatzaile sintaktikoa (Doktore tesia) (UPV/EHU)

Jose Luis Erdozia. 2000. Etxarriko euskara (Doktore tesia)  (UPV/EHU)

Iñaki Amundarain. 1997. Juntadura eta elipsia euskaraz (Doktore tesia)  (UPV/EHU)

Jose Antonio Mugika. 1997.  Euskal ortografiaren hastapenak Iparraldeko literaturan (Doktore tesia)  (UPV/EHU)

Orreaga Ibarra. 1994. Ultzamako euskara (Doktore-tesia) (UPV/EHU)

Juan Carlos Odriozola. 1991.  Kasu-markadun aditz jokatugabeak Axularrengan (Doktore tesia) (UPV/EHU)

Eusebio Osa Unamuno. 1990. Euskararen hitzordena komunikazio zereginaren arabera (Doktore tesia) (UPV/EHU) 

Bestelakoak

2002-2005 Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikorako Sailburuordea

1995 Euskaltzaindiko Euskaltzain Osoa 

1979 Euskaltzaindiko Euskaltzain Urgazlea